Disclaimer

Copyright

Niets van de website van promotiebureau Monsterscore en overige publicaties van Monsterscore Shopper Activation mag zonder vooraf verstrekte schriftelijke toestemming worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

Plaatjes en afbeeldingen

Alle rechten voorbehouden. Voor alle foto’s en afbeeldingen op de websites van Monsterscore Shopper Activation geldt een strikt copyright. Zij mogen daarom nooit zonder schriftelijke toestemming vooraf op enigerlei wijze worden gebruikt of worden overgenomen. Ook is het niet toegestaan om een link naar de afbeeldingen te plaatsen. Dit geldt dus ook voor op de site gebruikte foto’s van promotieteams, demonstratrices, hostesses, sampling teams, street teams, mobiele billboards en promobikes.

Overeenkomst tussen gebruiker en promotiebureau Monsterscore

De Promotiebureau Monsterscore Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden aangedreven door Promotiebureau Monsterscore. De Promotiebureau Monsterscore Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Promotiebureau Monsterscore Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Verandering van deze algemene voorwaarden

Promotiebureau Monsterscore behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Promotiebureau Monsterscore Website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Promotiebureau Monsterscore Website.

Links naar websites beheerd door derden

De Promotiebureau Monsterscore Website kan links naar andere Websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Promotiebureau Monsterscore en Promotiebureau Monsterscore is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Promotiebureau Monsterscore is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Promotiebureau Monsterscore verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Promotiebureau Monsterscore van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de Promotiebureau Monsterscore Website, garandeert u Promotiebureau Monsterscore dat u de Promotiebureau Monsterscore Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Promotiebureau Monsterscore Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Promotiebureau Monsterscore Website of het gebruik en genot van de Promotiebureau Monsterscore Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Promotiebureau Monsterscore Web Sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik communicatiediensten

De Promotiebureau Monsterscore Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, “Communicatiediensten”), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:
te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
Promotiebureau Monsterscore is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Promotiebureau Monsterscore behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Promotiebureau Monsterscore behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Promotiebureau Monsterscore behoudt het recht om naar Promotiebureau Monsterscore’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Promotiebureau Monsterscore heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Promotiebureau Monsterscore niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Promotiebureau Monsterscore woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Promotiebureau Monsterscore.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan promotiebureau Monsterscore of geplaatst op een promotiebureau Monsterscore website

Promotiebureau Monsterscore beschouwt de materialen die u verstrekt aan Promotiebureau Monsterscore (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Promotiebureau Monsterscore Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u Promotiebureau Monsterscore, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun bedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. Promotiebureau Monsterscore is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Promotiebureau Monsterscore’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de promotiebureau monsterscore website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Promotiebureau monsterscore en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de promotiebureau monsterscore website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de promotiebureau monsterscore website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiele aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

Promotiebureau monsterscore en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigehid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de promotiebureau monsterscore website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd ‘in de huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie. Promotiebureau monsterscore en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn promotiebureau monsterscore en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de promotiebureau monsterscore website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de promotiebureau monsterscore website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de promotiebureau monsterscore website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de promotiebureau monsterscore website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als promotiebureau monsterscore website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de promotiebureau monsterscore website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de promotiebureau monsterscore website te staken.

Service contact: info@monsterscore.nl

Beeindiging/beperking toegang

Promotiebureau Monsterscore behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Promotiebureau Monsterscore Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens Nederlands recht. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Promotiebureau Monsterscore Website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbank in Amsterdam. Gebruik van de Promotiebureau Monsterscore Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Promotiebureau Monsterscore Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Promotiebureau Monsterscore. Op de nakoming van deze overeenkomst door Promotiebureau Monsterscore zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Promotiebureau Monsterscore om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Promotiebureau Monsterscore Website of informatie die aan Promotiebureau Monsterscore is verstrekt of door Promotiebureau Monsterscore is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Promotiebureau Monsterscore met betrekking tot de Promotiebureau Monsterscore Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Promotiebureau Monsterscore met betrekking tot de Promotiebureau Monsterscore Website. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Nederlands.

Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht

De inhoud van de Promotiebureau Monsterscore Website is: van Promotiebureau Monsterscore en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.

Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

Kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht dienen te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider. ER WORDT GEEN ANTWOORD GEGEVEN OP VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE. Zie Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.